Wetgeving

België is een federale staat onderverdeeld in gemeenschappen, gewesten, provincies, enz.. Dit maakt het wetgevend kader voor brandveiligheid niet eenvoudiger op, integendeel...

De federale staat is bevoegd voor het opstellen van de “basisnormen ter preventie van brand en ontploffing” waaraan alle nieuwe gebouwen moeten voldoen, ongeacht hun bestemming. Deze basisnormen zijn ook gekend als het Koninklijk Besluit van 7 juli 1994 en zijn aanpassingen in de jaren daarop volgend. De laatste aanpassingen dateren van 12 juli 2012 waarin de nieuwe Europese wetgeving is opgenomen.

De gewesten en gemeenschappen zijn bevoegd voor het opstellen van specifieke reglementeringen (per type gebouw). Dit door de nationale normen aan te passen en aan te vullen zonder die aan te tasten.

De provincies hebben weinig of geen bevoegdheid voor het opstellen van reglementering in verband met brandveiligheid.

De gemeenten kunnen politieverordeningen opstellen voor zaken die nog niet op een hoger bestuurlijk niveau geregeld zijn. Veel gemeenten hebben een politieverordening op “publiek toegankelijke inrichtingen” opgesteld (parochiezalen, kleine toneelzalen, fuifzalen, café’s, …).

Tenslotte is het advies van de brandweer ook belangrijk en moet hieraan steeds voldaan worden.

De brandweer mag echter geen extra eisen stellen bovenop de wetgeving. Zij moet wel instaan voor de controle en naleving van de wetten en reglementering opgesteld door de bovengenoemde bestuurlijke niveaus.

Een overzicht:

 wetgeving